Zainteresowania: kooperatyzm, krótkofalarstwo-radioamatorstwo, Linux, modelarstwo, turystyka, Wilamowianie, język śląski, autentyczna spółdzielczość

Wspólnoty mieszkaniowe, czy małe i autentyczne spółdzielnie?

 • Henryk Mościbrodzki 3 kwi 2008

  mon-max, niestety wszystko zależy od samych zainteresowanych, czyli od spółdzielców. Jak spółdzielcy dbają, tak mają ...

 • Henryk Mościbrodzki 28 mar 2008

  Zmobilizuj się i przeczytaj od początku do samego końca. :)

 • Henryk Mościbrodzki 28 mar 2008

  Witam.
  Zapraszam do dyskusji na temat: Wspólnoty mieszkaniowe, czy małe i autentyczne spółdzielnie. Co jest lepsze? :)

  [u]Przedstawiam różnice wspólnota/spółdzielnia.[/u]

  [u]Wspólnota mieszkaniowa.[/u]

  Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  [u]Spółdzielnia mieszkaniowa.[/u]

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
  Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

  Prawa własności.

  a) Wspólnota:
  - prawo odrębnej własności lokalu.

  b) Spółdzielnia:
  - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
  - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  - prawo odrębnej własności lokalu.

  Organa statutowe.

  a) Wspólnota:
  - zebranie właścicieli
  - zarząd

  b) Spółdzielnia:
  - walne zgromadzenie
  - rada nadzorcza (może zostać zastąpiona komisją rewizyjną)
  - zarząd

  Uczestnictwo członków w zebraniu/zgromadzeniu i podejmowanie uchwał.

  a) Wspólnota:
  1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów
  oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
  2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości
  udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono,
  że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.
  3. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość
  udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione
  są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden
  głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
  4. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

  b) Spółdzielnia:
  1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.
  2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
  3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.
  4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
  5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
  6. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
  7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
  8. Każdy członek ma [u]jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów[/u]. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.

  Odpowiedzialność.

  a) Wspólnota:
  Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

  b) Spółdzielnia:
  1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
  2. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.
  3. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

  Powstawanie (tworzenie).

  Wspólnoty powstają z mocy prawa (przymusowo), a spółdzielnię mieszkaniową zakłada się dobrowolnie. W zasobach komunalnych wspólnota powstawała, gdy chociaż jeden lokal został wyodrębniony. Na analogicznej zasadzie powstaje wspólnota w zasobach spółdzielczych, gdzie wspólnotę tworzą: spółdzielnia i właściciele lokali wyodrębionych, którzy zrezygnowali z przynależności do spółdzielni.

  Status prawny.

  Wspólnota nie ma osobowości prawnej, natomiast spółdzielnia posiada osobowość prawną.

  Spółdzielnię \\\"zwykłą\\\" od autentycznej można poznać po jej statucie, to tak ogólnie. W autentycznej spółdzielni - tak prawie jak w wspólnocie - wszystkie decyzje podejmuje walne zgromadzenie członków, zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami, a rola rady nadzorczej ogranicza się tylko do czynności czysto rewizyjnych.

  _______________

  Oto co pisał ojciec spółdzielczości polskiej Edward Abramowski:

  [i]A więc przede wszystkim, władza prawodawcza stowarzyszeń należy do ogółu członków, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Tylko uchwały zgromadzenia ogólnego, przyjęte większością głosów, mają moc obowiązująca dla stowarzyszenia. Uchwały te są w ciągłej zależności od woli swych twórców i jeżeli, po pewnym czasie okażą się niedogodne, zgromadzenie następne może je usunąć i zastąpić innymi. W tworzeniu uchwał, ich doskonaleniu i krytyce mogą brać udział wszyscy członkowie. Prawo inicjatywy prywatnej jest tutaj nieograniczone: każde uzdolnienie i energia osobista, każda idea w czyimś umyśle wyrosła i rozwinięta, może znaleźć dla siebie odpowiednie pole twórczości i mocą przekonywania wejść w życie stowarzyszeń. Prawodawstwo, jeśli można ten termin państwowy zastosować do zrzeszeń wolnych, jest tutaj w ciągłej styczności i w ciągłym uzależnieniu od potrzeb i od przekonań tego ogółu, dla którego powstaje i działa.

  Władza wykonawcza, tj. zarząd i administracja stowarzyszenia, jest wybierana przez zgromadzenia ogólne na czas ograniczony i zostaje pod dwojaką kontrolą stowarzyszenia; pod kontrolą zgromadzenia ogólnego, któremu musi przedstawiać szczegółowe sprawozdanie ze swej działalności, oraz pod kontrolą komisji, wybranej w tym celu przez zgromadzenie. Rola zarządu jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania i tych zadań, które stanowią stałą funkcję stowarzyszenia. O ile by zaś stowarzyszenie przekonało się, że wykonywanie to nie zgadza się z duchem jego uchwał i dążeń, może w każdej chwili poddać je surowej krytyce i zmienić skład zarządu.[/i]
  _______________

  Zachęcam użytkowników tego forum do aktywnej dyskusji na powyższy temat.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Henryk Mościbrodzki
  sygnatariusz POWNAS
  Skype: spl908455

Krótkofalarstwo-radioamatorstwo. [Ciekawe hobby - po części - i sport]

 • Henryk Mościbrodzki 3 kwi 2008

  Różnic jest dość sporo. Na przykład użytkownicy CB mogą pracowac wyłączne na homologowanym sprzęcie, czyli tzw. fabrycznym, a krótkofalowcy mogą pracować również na sprzęcie wykonanym w tzw. warunkach amatorskich.
  Jeżeli już dotknęliśmy różnicy krótkofalowiec/CB, polecam ciekawa dyskusję -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic380640-0.html - "Użytkownicy CB kontra krótkofalowcy? Czy na pewno?"

 • Henryk Mościbrodzki 28 mar 2008

  Może ktoś z użytkowników tego forum zainteresuje się czymś takim jak krótkofalarstwo. Całą "zabawę" można rozpocząć od prowadzenia nasłuchów na prostym odbiorniku nasłuchowym.

  [u]Kilka zdań na temat tego hobby.[/u]

  Krótkofalarstwo, jak również utożsamiane z nim często radioamatorstwo, to ruch powstały na przełomie XIX i XX wieku, któremu podstawy idei dali fizycy Maxwell i Hertz, entuzjaści przekazywania na odległość energii elektromagnetycznej za pomocą fal. Za narodziny radiokomunikacji należy uznać rok 1896 kiedy to Włoch Marconi przesłał po raz pierwszy sygnały radiowe na odległość 2,5 kilometra. Od tego czasu datuje się rozwój tego ruchu. Wszystkich krótkofalowców inspiruje i łączy wspólna idea swobodnego pokonywania odległości w eterze i nawiązywania bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, bez względu na różnice języka, religii, kultury czy różnice społeczne i polityczne.

  CZYM JEST KRÓTKOFALARSTWO?

  Krótko mówiąc jest to hobby, sport, a dla niektórych praca. Jedno jest pewne: nic nie daje tyle satysfakcji. Ale zacznijmy od początku.

  Żeby zrozumieć istotę krótkofalarstwa wyobraź sobie, że przestrzeń nad nami w każdej sekundzie "przecinana jest" przez tysiące fal elektromagnetycznych o różnej częstotliwości. Jednymi z nich są fale radiowe. Odbijając się od różnych warstw atmosfery, docierają nawet na bardzo dalekie odległości. Część z nich (o odpowiedniej częstotliwości) "należą" do krótkofalowców z całego Świata. Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjną (ITU) przeznaczyła części pasm radiowych na użytek krótkofalowców, by umożliwić im uprawianie tego fascynującego hobby.

  Istota krótkofalarstwa to osiągnięcie jak największej liczby łączności z krótkofalowcami na całym Świecie za pośrednictwem fal radiowych, z pomocą urządzeń specjalnie do tego typu łączności opracowanych. Krótkofalowcy pracując na przeznaczonych dla nich wycinkach pasm słuchają, czy nie nadaje obecnie inny krótkofalowiec z innego zakątka kraju lub Świata. Jeśli nie prowadzi on łączności z innym operatorem, można mu się zgłosić i przeprowadzić łączność.

  Sama łączność to wymiana raportu o słyszalności (RST - R-(czytelność; w skali do 5) S-(siła sygnału; w skali do 9) T-(ton przy pracy emisją telegraficzną; w skali do 9), podanie swojego imienia i QTH (np. miasta z którego pracujemy. Dodatkowo można podać informacje o urządzeniach na jakich obecnie pracujemy, o stanie pogody...

  KODEKS KRÓTKOFALOWCA:

  Ogłoszony przez Paula Segala W9EEA w roku 1928

  1. Krótkofalowiec jest dżentelmeński. Nigdy świadomie nie odbiera innym radości z uprawiania wspólnego hobby.

  2. Krótkofalowiec jest lojalny. Popiera i wspiera innych krótkofalowców, kluby oraz własną organizację, bo z nimi i dzięki nim może uprawiać wspólne hobby.

  3. Krótkofalowiec jest postępowy. Dotrzymuje kroku najlepszym w każdej dziedzinie wiedzy technicznej i operatorskiej. Stawia sobie ambitne cele.

  4. Krótkofalowiec jest koleżeński. Zawsze dostosowuje się do możliwości operatorskich korespondenta. Służy życzliwą radą początkującym, chętnie pomaga kolegom w rozwiązywaniu ich problemów. Są to znamiona ducha amatorskiego.

  5. Krótkofalowiec jest zrównoważony. Mimo, że krótkofalarstwo jest jego pasją, nigdy nie pozwala aby kolidowało z jego obowiązkami wobec rodziny, pracy, szkoły i społeczności.

  6. Krótkofalowiec jest patriotą. Jest zawsze gotowy służyć wiedzą oraz sprzętem krajowi i społeczeństwu.

  Znani krótkofalowcy:

  Znak Nazwisko Zawód
  K1JT - Joe Taylor - fizyk, laureat Nagrody Nobla.
  W4CGP- Chet Atkins, - piosenkarz i autor tekstów.
  K4ZVZ - Paul W Tibbets - pilot Enola Gay.
  W5LFL - Owen Gaririot - astronauta.
  N5QWL - Jay Apt - astronauta.
  KC5ZTA - Koichi Wakata - astronauta.
  9K2CS - Książe Yousuf AL.-Sabah - rodzina królewska Kuwaitu.
  CN8MH - Król Hassan II - król Marokka.
  EA0JC - Juan Carlos - król Hiszpanii.
  FO5GJ - Marlon Brando - aktor.
  GB1MIR - Helen Sharman - astronauta.
  HS1A - Bhumiphol Adulayadej - król Tailandii.
  JY1 - Husain - król Jordanii
  JY1NH - Noor - królowa Jordanii.
  LU1SM - Carlos Saul Menem - prezydent Argntyny.
  UA1LO - Jurii Gagarin - pierwszy kosmonauta.
  VU 2RG - Rajiv Ghandi - prezydent Indii.
  KC5ZTD - Peggy Whitson - kosmonautka z ISS.
  RZ3FU - Sergiej Treszew - kosmonauta z ISS.
  RZ3FK - Walerij Korzun - kosmonauta z ISS.
  KG6FZX - Denis Tito - miliarder , kosmonauta - turysta.

  Niektórzy z wymienionych wyżej krótkofalowców już nie żyją , ale ich znaki zostały na zawsze zapisane w historii krótkofalarstwa.

  ---
  Na stronie Polski CallBook - powszechny spis polskich radioamatorów - po wpisaniu słowa [i]Myślenice[/i] pokazało się 5 znaków stacji krótkofalarskich z tej miejscowości.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Henryk, SPL-908455
  qth Gliwice
  Skype: spl908455