Myślenice. Jak poprawić sytuację w transporcie? Radni przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • 2 godz.

  Ten kto to pisał ma na prawdę fantazję. Przecież wiadomo, że i tak z tego nic nie będzie. Ale kolejna koncepcja powstała

  4

Myślenice. Dyrektorka przedszkola nr 3 odwołana ze stanowiska. Radny Czesław Bisztyga przepytuje burmistrza

 • 26 maj

  Kiedyś w Polsce to nawet elektryk Prezydentem dostał.

  5

Myślenice. Na miasto wyjdą wspólne patrole policji i straży miejskiej

 • 18 kwi

  To trzeba spisywać porozumienie, żeby jedni i drudzy wypełniali swoje obowiązki?

  No ale zawsze fotki na FB można wrzucić

  28 1

Nowa zakopianka

 • 2 kwi
  Prawicowiec napisał/a:

  Rok 2015- Mateusz Morawiecki. Będziemy potęgą
  w produkcji samochodów elektrycznych.
  Będą matki rodzic dużo dzieci.
  Zbudujemy 100 tys mieszkań.
  Będzie CPK.
  Będzie via carpatia .
  Będzie Elbląg przyjmował statki.
  Będą wszyscy jeździć do Egiptu.
  Wywalczymy pieniądze z UE……….

  To gawędziarze .!!!!

  Piniędzy nie ma i nie będzie

  4 1

Myślenice. Czy mieszkańcy Chełmu są zabezpieczeni na wypadek pożaru?

 • 14 mar

  Zapytaj jeszcze o średnicę rury

  5 1

Zmarł Stanisław Nowacki. Był burmistrzem miasta i gminy Myślenice w latach 1992-1998

 • 7 mar

  Ostatni przyzwoity Burmistrz w Myślenicach

  24 5

Myślenice. Radni dyskutują o Przedszkolu Samorządowym nr 3 na Zarabiu. „Jaki jest powód ograniczenia rekrutacji do 20 osób?”

 • 2 mar

  Pycha kroczy przed upadkiem.

  19 1

Przedszkole na Zarabiu

 • 1 mar
  jaskokrakow napisał/a:

  Podaj lepszego

  O to chodzi, że nie ma. Jeden i drugi do odstrzału.

  5 4
 • 28 lut
  t-34 napisał/a:

  Ostrowski??

  Niech Bóg broni

  5 8
 • 28 lut

  Może trzeba zapytać o to jutro (1 marca) o godz. 18:00? Będzie on na spotkaniu w szkole podstawowej na Zarabiu w sprawie programu Czyste Powietrze, ale może się nie "zapowietrzy" jak go zapytamy o przedszkole?

  16 2
 • 3 lut
  Bronisław Brózda napisał/a:

  Oświadczenie Bronisława Brózdy
  Z uwagą przeczytałem liczne komentarze na temat likwidacji Przedszkola nr 3 na Zarabiu.
  Nie będą odnosił się do treści komentarzy, aczkolwiek traktuję ich treść z należytą uwagą. W kilku punktach odniosę się jedynie merytorycznie do „likwidacji” przedszkola i funkcji likwidatora jaką mi Państwo przypisujecie.
  1. W spotkaniu na Zarabiu z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji UMiG, wziąłem udział w zastępstwie za syna Mateusza, jako dziadek wnuczka.
  2. Po moim wejściu na salę dało się jasno zauważyć gorącą atmosferę. Emocję rodziców były dla mnie i są oraz będą ze wszech miar uzasadnione, gdyż zostali tak jak i ja zaskoczeni informacją o likwidacji przedszkola, a argumenty przedstawione przez Panią Naczelnik merytorycznie nie stanowiły żadnego materiału uzasadniającego likwidację przedszkola. Mam dostatecznie duże doświadczenie, żeby nie zdawać sobie sprawę tego wieczoru, że może dojść do „awantury”. Ja nie jestem politykiem, nigdy nim nie będę dla mnie liczy się merytoryczne podejście do każdego tematu. To tego wieczoru na tamtej sali, przy akceptacji wszystkich zaproponowałem, aby przenieść dyskusję do Gminy i poprosiłem Panią Naczelnik aby umówiła spotkanie z Burmistrzem i mnie poinformowała. Od samego początku byłem świadom, że decyzja o najpierw zamiarze likwidacji, a później likwidacji należy tylko i wyłącznie do kompetencji Rady Miasta i Gminy Myślenice. Chcąc skutecznie reprezentować społeczność Zarabia, wybrałem formę osobowości prawnej tj. fundacji. W ciągu jednego dnia został sporządzony akt powołania fundacji w Kancelarii Notarialnej i zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych RW70-0005-01130. Następnie opracowany został statut liczący 31 paragrafów zapisany na 10 stronach i przekazany w 15 egzemplarzach grupie rodziców reprezentujących Radę Rodziców Przedszkola nr 3. Teraz zwrócę wszystkim uwagę na rzecz najistotniejszą. Fundacja rozpoczyna swą działalność z dniem wpisania fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby fundacji. Oświadczam z całą stanowczością, że taki wniosek nie został i nie zostanie złożony do Sądu Rejonowego, a tym samy nie został również zatwierdzony przez fundatora oraz złożony statut, a tym samym fundacja nie ma osobowości prawnej, nie może działać, nie może podejmować żadnych zobowiązań. Jedno jeszcze wyjaśnienie, fundatorem była firma pod nazwą Centrum Nowoczesnych Technologii Materiałowych Sp. z o.o., której działalność jest związana tylko z badaniami naukowymi nad optymalizacją składu receptorowego ciężkich betonów reaktorowych, prowadzonymi wspólnie z Narodowym Centrum Badań w Otwocku, gdzie działa jądrowy badawczy reaktor Maria, z Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.
  3. Jest tylko zastanawiające dlaczego nikt z obecnych na sesji, nie zauważył faktu, że w tak krótkim czasie od czasu aktu notarialnego nie mogło dojść do zarejestrowania fundacji w Sądzie Rejestrowym. Zabierałem głos jedynie na podstawie aktu powołania fundacji, a nie fundacji. Najprostszym wyjściem Przewodniczącego Rady było zażądanie ode mnie wypisu z KRS. W przypadku, gdybym go nie przedstawił, a z oczywistych względów było to niemożliwie winien mi skutecznie i bezdyskusyjnie odebrać mi głos, dlaczego tak się nie stało?
  4. Tak jak na sesji złożyłem zobowiązanie, że nie będę uczestniczył w żadnym z organów fundacji, tak też uczyniłem przekazując akt powołania fundacji, projekt statutu, rozdałem rodzicom, którzy wieczorami przez dwa dni prowadzili rozmowy u mnie w gabinecie. Prosiłem rodziców, aby ukonstytuowali się wybrali spośród siebie zarząd, radę fundacji oraz komisję rewizyjną. Późnym popołudniem w niedzielę 29.01. otrzymałem od Pań, które reprezentowały Radę Rodziców Przedszkola Nr 3, krótką informacją, że nikt z tego grona nie podejmie się objęcia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, ani innych władz statutowych, gdyż obawiają się odpowiedzialności karnej oraz majątkowej wynikającej z pełnionej funkcji. Od godzin porannych dnia 30.01, przebywałem w jednym z szpitali krakowskich i tym samym nie miałem już kontaktów bezpośrednich z nikim.
  5. 30.01. w godzinach popołudniowych jedna z Pań, poinformowała mnie telefonicznie, że są zaproszone przez Pana Burmistrza na spotkanie w UMiG na godz. 17:30. W trakcie tej rozmowy, poprosiłem Panie, aby przekazały mój numer komórki, z prośbą o kontakt telefoniczny Pana Burmistrza ze mną. Gdyż moje próby nawiązania kontaktu z Panem Burmistrzem po przez sekretariat w ciągu poniedziałku (30.01.2023) nigdy nie doszedł do skutku, gdyż telefon nie był odbierany.
  6. Pan Burmistrz o godz. 21:03 przysłał na maja komórkę sms-a o następującej treści: „czy mogę zadzwonić, Jarosław Szlachetka”. O godz. 21.04 odpisałem „bardzo proszę”. Następna korespondencja była tylko i wyłącznie w formie dalszych trzech krótkich sms-ów, co i tak czyniłem w mało komfortowych warunkach będąc na sali pooperacyjnej.
  7. Całość moich negocjacji z Burmistrzem mam zapisaną na mojej komórce w formie sms-ów. Oświadczam, że ich treść zawiera jedynie 8 zdań.
  8. Kiedy we wtorek opuściłem salę pooperacyjną wykonałem zgrubną analizę, tylko i wyłącznie merytoryczną co do zasadności likwidacji przedszkola.
  9. Opracowując koncepcję rozwoju placówek oświatowych na Zarabiu, przyjąłem następujące założenie. W dzielnicy Zarabie uzasadnionym merytorycznie i finansowo jest istnienie tylko i wyłącznie jednej placówki przedszkolnej. Pierwszy wariant polegał na tym, że dzieci z oddziału przedszkolnego z oddziału przedszkolnego z ul. Zdrojowej są przenoszą do budynku przy ul. Lipowej. Z szybkiej analiz wynikało, że aby bezpiecznie mogły przebywać w przedszkolu przy ul. Lipowej należałoby dokonać rozbudowy tamtego obiektu po przez dobudowanie co najmniej dwóch sal, a po środku między projektowanymi salami, a obecnym przedszkolem byłaby nowa klatka schodowa ze spocznikiem. Z tej klatki należałoby wybić drzwi do każdej z obecnych sal dydaktycznych. Wówczas powstałyby cztery sale z bezdyskusyjną komunikacją tak w układzie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, ujętych w warunkach technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Taką też koncepcję przedstawiłem rodzicom na spotkaniu w dniu 01.02. o godz. 17. Druga koncepcja to przeniesienie dzieci z ulicy Lipowej na ulicę Zdrojową. Do tej koncepcji nakłonił mnie Burmistrz w bardzo krótkiej rozmowie w dniu 31.01. Podczas tej rozmowy Pan Burmistrz poinformował mnie co następuje: deklaruję, że z budynek „starej szkoły” przy ul. Zdrojowej będą tylko wyłącznie zajmować dzieci w wieku szkolnym. Tym samym rozumiałem, że cały budynek „starej szkoły” pozostaje do dyspozycji oddziału przedszkolnego przy ul. Zdrojowej. Dalej Burmistrz złożył oświadczenie: gruntownego remontu całego zespołu oświatowego przy ul. Zdrojowej. W ramach tego remontu, a po części rozbudowy byłby przeprowadzony remont dawnego gimnazjum, a nade wszystko wykonana przewiązka o trwałej zabudowie łącząca oba budynki, tak aby dzieci korzystającej ze stołówki w starym obiekcie szkoły podstawowej nie musiały wychodzić na zew.. Dalsza deklaracja Burmistrza to zobowiązanie wykonania wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy, w miejsce pseudo trawiastego boiska, odnowiona zostanie bieżnia 6 pasowa. Jeśli dojdzie do likwidacji przedszkola przy ul. Lipowej to zostanie przeprowadzony gruntowny remont budynku „starej szkoły”, tak aby przystosować go na potrzeby przedszkolne. W budynku tym zostanie przywrócona aula, która na dziś w sposób dość dziwaczny została zamieniona na salę do zajęć przedszkolnych. Dodatkowo zapewnił burmistrz, że w wolnych pomieszczeniach (8-4 przy założeniu czterech oddziałów) zostanie wyodrębniony gabinet: psychologa i logopedy. Na cel planowanych robót budowlano-montażowych zostały zabezpieczone w budżecie Gminy w części środki finansowe, a w przypadku kiedy doszłoby do sprzedaży nieruchomości przy ul. Lipowej to całość kwoty ze sprzedaży zostanie przekazana na wyodrębnione konto bankowe Gminy Myślenice finansujące roboty remontowe kompleksu oświatowego przy ul. Zdrojowej, tak aby również odsetki pracowały na powiększenie budżetu inwestycyjnego. Cała rozmowa ustna z burmistrzem trwała zaledwie niecałe 5 min. i uznałem, że złożone deklaracje są godne rozważenia i chciałem je przekazać rodzicom na spotkaniu 01.02., jednakże emocje wzięły góry i nie miałem możliwości w sposób przejrzysty zaprezentować ową koncepcję. W tym miejscu podziękowałem rodzicom za spotkanie składając deklarację dalszej współpracy z nimi i opuściłem spotkanie Nie jest żadną prawdą, że podpisałem jakiekolwiek porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice zmierzające do likwidacji Przedszkola Nr. 3. Podkreślam jestem tylko i wyłącznie mieszkańcem Zarabia i to tylko dziadkiem, a nie rodzicem dzieci przedszkolnych czy szkolnych. Oświadczam z całą stanowczością, że powołana fundacja przez fundatora Centrum Nowoczesnych Materiałów Budowlanych w obiegu prawnym nie istnieje, gdyż nie został złożony wniosek o jej rejestrację. Państwo internauci przeceniacie moje możliwości, że jako mieszkaniec dzielnicy, mógłbym być stroną w skutecznej formule prawnej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, a „mieszkańcem Zarabia Bronisławem Brózdą”. Moja moc prawna jako Bronisława Brózdy jest taka sama jak każdego z Was, z tym że ja piszę podając imię i nazwisko.
  10. Jestem dalej przekonany, żeby w jakimś stopniu mieć wpływ w temacie likwidacji przedszkola nr 3 na Zarabiu należy fundację powołać, wybrać jej władze statutowe, a następnie złożyć wniosek o rejestrację i po uzyskaniu wpisu do KRS rozpocząć działalność, w tym rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice. Trzeba jednak pamiętać, że każda organizacja pozarządowa w kontaktach z organami samorządowymi i państwowymi ma charakter inicjatorski – tj. tyle i aż tyle.
  11. W dalszym ciągu pomimo moim zdaniem nieuzasadnionych pomówień mnie przez internautów, służę wiedzą, doświadczeniem osobą, które zechcą powołać byt prawny w formule organizacji posiadającej osobowość prawną, a może to być stowarzyszenie, fundacja itp. i w ten sposób być stroną w rozmowach z UMiG Myślenice.
  12. W dalszym ciągu jestem gotów służyć radą co do stworzenia niekwestionowanych poprawnych warunków pod względem ppoż. i higieny, istniejącego Przedszkola nr 3 przy ulicy Lipowej, np. po przez koncepcję rozbudowy, mogę pomóc rodzicom dzieci tego przedszkola w opracowaniu tzw. programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy przedszkola. Od tego Państwo internauci od tego trzeba rozpocząć dalszą obroną placówki przedszkolnej przy ul. Lipowej. Każde inne działanie jest moim zdaniem tylko politykierstwem, a nie próbą skutecznej obrony przedszkola przy ul. Lipowej.
  13. Być może zapomniałem o najważniejszym, tj. że prosiłem Burmistrza, aby złożył deklarację na spotkaniu, że personel (poza Panią Dyrektor) zostanie zatrudniony w większości przy ul. Zdrojowej, lub w innych placówkach na terenie miasta i gminy Myślenice.
  Reasumując na dziś jest jeden jedyny akt prawny tj. Uchwała Rady Gminy Myślenice z dnia 27.01. o wykreśleniu z porządku obrad punktu dotyczącego likwidacji Przedszkola nr. 3 przy ul. Lipowej. Póki co ta uchwała jest obowiązująca i prawnie skuteczna. Wszystkie inne dyskusje są tylko poglądami każdej z osób, która zabiera w tym temacie głos. W stosunku do przedszkola nr 3 podkreślam nie toczy się, żadne postępowanie likwidacyjne.
  Zupełną demagogią nie mającą zupełnego uzasadnienia merytorycznego, ani prawnego jest próba łączenia działek przy Mrówce jakie posiada Gmina z moim „kupczeniem” z Panem Burmistrzem Jarosławem Szlachetką.
  Co do planowanej rozbudowy kompleksu przy ulicy Zdrojowej to proszę przyjąć, szanowni internauci do wiadomości, że jako sąsiad z tymi obiektami mam prawnie zabezpieczony udział w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania stosownego pozwolenia na roboty budowlane. Być może tylko w tym aspekcie mam niekwestionowany dostęp do projektu planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

  Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało

  12 3
 • 2 lut

  Czyżby - Bronisław, Zarabie zbaw?

  19 2

"Dobra zmiana" PiS

 • 5 lut
  Prawicowiec napisał/a:

  Chyba złe forum wybrałeś. Pisz do Gazeta Polska , Nasz Dziennik, Sieci, wpolityce
  Tam są twoi adwersarze.
  Tutaj za darmo się produkujesz.

  Chyba coś Ci się pomyliło :)

  Adwersarz to inaczej przeciwnik, oponent. Pojęcie to najczęściej używane jest na określenie przeciwnych stron w dyskusji, sporze, negocjacji.

  https://www.ortograf.pl/slownik/adwersarz

  4

Wybory 2023/2024

 • 5 lut
  Prawicowiec napisał/a:

  Wygląda na to że obecny włodarz, jest równie zapobiegliwy o swoją przyszłość.

  Obaj siebie warci

  4 1
 • 3 lut
  Prawicowiec napisał/a:

  Przede wszystkim na burmistrza fachowiec znający budownictwo ktoś z wykształceniem technicznym, z osiągnięciami organizacyjnymi . Tzw krótka piłka.
  Zaś sekretarz to jakiś gawędziarz jeżdżący po spotkaniach i robiący pijar.
  Żaden domorosły „wykładowca religii”, bo urząd miasta to nie dobrodziej wyznaniowy.

  Czyżbyś sugerował gościa, który chce rozbudować przedszkole na Zarabiu?

  7 2

Myślenice. Przedszkola nr 3 nie trzeba likwidować? Takiego wyjścia z sytuacji nikt się nie spodziewał

 • 2 lut

  Kiedyś kombinował z Ostrym teraz działa ze Słoneczkiem

  18
 • 1 lut

  Lula On jest żonaty :)

  5

Myślenice. Głosowanie nad zamiarem likwidacji przedszkola nie doszło do skutku. Punkt wypadł z obrad, ale to nie oznacza końca sprawy

 • 27 sty

  To już nie wina Tuska tylko Wójtowicza?

  62 4

Myślenice. Być, albo nie być dla Przedszkola Samorządowego nr 3. Czy radni poprą zamiar jego likwidacji? Dzisiaj głosowanie

 • 27 sty

  Czy ktoś zapytał czy pomieszczenia w w budynku szkoły podstawowej na Zarabiu spełniają wymagane normy ppoż? Wg mojej wiedzy w starym budynku strażacy wykazali wiele uchybień o których władze gminy wiedzą. I co tam chcą upchać dzieci?. Przecież tam już jest ciasno.

  21

Myślenice w jednym obrazie, mural na 680-lecie lokacji miasta

 • 17 sty

  Fajnie się bawicie za nasze pieniądze.

  9 3

Myślenice. Gmina unieważniła przetarg na budowę tężni solankowej na Zarabiu

 • 12 sty

  Oświetlenie parku to "zasługa" poprzedniej ekipy, ale notorycznie nieczynna toaleta w parku koło Mariny to już obecni włodarze.

  11 1

Myślenice. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta. Wspólne Jasełka dla zebranych na Rynku

 • 7 sty

  To byli nasi Trzej Mędrcy - Burmistrz, Zastępca i Sekretarz

  33 11

Śmietnisko i miejscówka pijaczków przy garażach os. Tysiąclecia

 • 7 sty
  seba napisał/a:

  Mijają lata a slamsy w postaci przerdzewiałych blaszaków w centrum miasta jak były tak stoją dalej Ciekawe kiedy zostanie stworzona koncepcja na parking wielopoziomowy który jest obiecywany już z 10 lat.

  Koncepcję nasze Słoneczko od ręki stworzy, a z realizacją będzie jak z wszystkim innym za obecnej władzy.

  18 1

Szczęśliwego Nowego Roku

 • 4 sty
  Prawicowiec napisał/a:

  Żal mi Naszych skoczków, na Turnieju Czterech Skoczni. Mimo że biją rekordy, w rządowej TVP, nie istnieją.
  Są tylko w obrzydliwej i wrogiej amerykańskiej stacji TVN..
  Czy to skoczkowie sprzedawali prawa do transmisji?
  Pewnie nie. Ale w logice PiS, da współwinni.

  Są jeszcze w Eurosporcie, to twój żal chyba trochę mniejszy?

  2 4

Przetarg na budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na Chełmie unieważniony. „Musieliśmy się wycofać z budowy”

 • 4 sty

  A będzie z tej okazji konferencja prasowa na Rynku i zdjęcia na FB?

  26