t-34

Straże Pożarne

 • 24.04.2017 - 20:06
  Najlepiej poproś o pomoc PSP są najbardziej kompetentni w tym zakresie.

  Może pomoże ci ten artykuł.

  8 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ono konieczność stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego m.in. na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej oraz oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego (§ 181 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r.).
  Właściciel lub zarządca zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe

  Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zobowiązuje ona osoby fizyczne lub prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

  Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynku ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych (art. 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).

  Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej ma obowiązek:

  wyposażyć budynek, obiekt lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
  zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  ustalić (w formie instrukcji) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  (art. 4 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).
  Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków

  Zgodnie z delegacją zawartą w art. 13 ust. 1 ustawy 24 sierpnia 1991 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wskazuje ono m.in. sposób, w jaki właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych lub terenów powinni spełniać swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 13 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).

  Według rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków:

  utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
  wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
  umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
  oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjęcia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych), przeciwpożarowe zbiorniki wodne (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

  Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  Warunki ewakuacyjne

  Odpowiednie warunki ewakuacyjne polegają na:

  zapewnieniu dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
  zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
  zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
  zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
  zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
  zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany (§ 11 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r.).

  Wszystkie regulacje dotyczą także szkół!

  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się definicja budynku użyteczności publicznej, według której jest to „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” (§ 1 pkt 1a rozporządzenia z 12 marca 2009 r.). Zatem określonym w rozporządzeniu warunkom technicznym dla budynków użyteczności publicznej muszą odpowiadać także budynki szkół.
  Wymogi ad oświetlenia awaryjnego

  Zmiana rozporządzenia z 12 marca 2009 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne.

  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować m.in.:

  w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m² w budynkach użyteczności publicznej,
  na drogach ewakuacyjnych: z pomieszczeń wymienionych w pkt 1, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

  Obowiązek zapewnienia oraz oznakowania dróg i przejść został określony także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.

  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) - art. 3
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - § 1 pkt 1a
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) - § 4 ust. 2
  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Poseł z Myślenic przeciwko OSP ?

 • 24.04.2017 - 19:54
  Jak było trzeba szczuć na nauczycieli to szczuli....
  Jak było trzeba szczuć na Trybunał Konstytucyjny to szczuli.....
  Jak trzeba było szczuć na sądy to szczuli....
  Jak trzeba szczuć na OSP to szczują......

Co tam Panie w polityce?

 • 23.04.2017 - 19:17
  najnowsze wieści .... pojawił się pomysł jakiegoś posła z pis, przesunąć pomnik Poniatowskiego, żeby było miejsce na pomnik smoleński ..............
 • 23.04.2017 - 18:53
  Masz tu rozrzutność pisowcu jeden !!!


  MSZ w miesiąc wydał 11 mln zł. Uzasadnienie zdumiewa

  Minister Witold Waszczykowski być może nie jest najlepszym szefem MSZ w historii III RP. Może i przydarzają mu się kompromitujące wpadki, gdy - dla przykładu - szuka poparcia w nieistniejących państwach czy odgraża się dziennikarzom nasłaniem agentów ABW. Jednemu nie można jednak zaprzeczyć - Waszczykowski, przy wszystkich swoich wadach, potrafi zadbać o swoich. I to jak!

  Jak ujawniła w środę Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w 2016 r. suma wszystkich nagród dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekroczyła kwotę 11 mln zł.

  Działacze chcieli się dowiedzieć, do kogo dokładnie trafiło 11 010 872, 40 zł i czym wybrańcy zasłużyli sobie na tak szczodre wyróżnienie. Odpowiedź MSZ może może jednak zaskakiwać, bo trudno w niej znaleźć jakąkolwiek konkretną treść.

  „Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową” – brzmi zbiorcze uzasadnienie przesłane przez ministerstwo.

  Nieusatysfakcjonowana odpowiedzią Watchdog Polska już zapowiedziała złożenie skargi do sądu.
 • 23.04.2017 - 18:50
  Walker84 napisał/a:
  Odnośnie OSP to bardzo dobrze. Ktoś się w końcu za to zabrał. Skala marnotrastwa pieniędzy jaka panowała w tym środowisku była porażająca. Nowe samochody za krocie dla jednostek z 2-3 wyjazdami w roku. Niby używane "stare" wozy przebiegi po 15 tysięcy zamiast do mniejszych jednostek były posyłane na złom. Mam nadzieję że ktoś pójdzie za to siedzieć .
  Widzę, że ten ..... osobnik "zna" się również na OSP.
  Kolejny raz KŁAMIESZ w żywe oczy pisowcu jeden !!!
  Gdzie w Myślenicach albo okolicy zezłomowano samochód z przebiegiem 15 tys. ?????
  Może Kaganka chcesz za to posadzić ?? Albo wysadzić ze stanowiska bo nie z pisu ???
  Kolejne brednie człowieku !!
  I nie pluj na OSP !!!!! A marnotrawstwo to masz u tych swoich pisowców .......
 • 22.04.2017 - 19:56
  Krótko mówiąc likwidujemy OSP, które nie są w KSRG obcinając im dofinansowanie. Choć z pewnie damy radę mimo starań PiS, szkoda tylko, że wplątuje się OSP w politykę.
  Oczywiście nasz poseł poparł pewnie te ustawę bo tak kazał szef.
  Prawda to, że nasz Jarosław występuje się jako poseł z Chrzanowa ?????  W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

  Poseł sprawozdawca Arkadiusz Czartoryski przedstawiając założenia nowelizacji ustawy mówił, że są to niewielkie zmiany, wynikające ze zmieniającej się sytuacji w Polsce, chodzi drogi szybkiego ruchu, obiekty przemysłowe itp.

  Państwowa Straż Pożarna ma pełną wiedzę w zakresie potrzeb jednostek na terenie całego kraju i będzie skuteczniej przekazywać środki jednostkom OSP – mówił Czartoryski.

  Przeciw projektowi ustawy byli w większości posłowie partii opozycyjnych. Projekt jest anty strażacki i anty polski – grzmiał z mównicy sejmowej ubrany w mundur strażacki Zbigniew Sosnowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Padła również zapowiedź z ust posła PO Marka Wójcika, że po powrocie PO do władzy dotacje z MSWiA i Firm Ubezpieczeniowych wrócą do Związku OSP RP.

  Na koniec głos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, który przypomniał, że nikt nie zabiera ochotnikom żadnych pieniędzy i od 2016 roku zwiększono środki na OSP, a w ramach ustawy modernizacyjnej jednostki OSP wzbogacą się o 500 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

  Następnie w związku ze zgłoszonymi poprawkami PO, Nowoczesnej i PSL odbyło się posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, wszystkie zostały odrzucone głosami Prawa i Sprawiedliwości oznacza to, że po pierwsze projekt ustawy w niezmienionej formie trafi do trzeciego, ostatniego czytania na posiedzeniu Sejmu, po drugie w momencie wejścia w życie ustawy co prawdopodobnie stanie się jeszcze przed wakacjami do Zarządu Głównego OSP RP nie trafią już żadne środki z Firm Ubezpieczeniowych.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że środki z firm ubezpieczeniowych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia będą w całości trafiały do Komendanta Głównego PSP. Obecnie Do straży pożarnej trafia 10 % sumy wpływów, które są dzielone na równe części i trafiają do KG PSP i Zarządu Głównego OSP RP.
 • 22.04.2017 - 19:48
  OSP dalej od pieniędzy. Rząd przedstawi projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 10 proc. kwot uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia firmy ubezpieczeniowe przekazują na ochronę przeciwpożarową. Środki są dzielone – w połowie trafiają do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w połowie Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W 2015 r. było to 40 mln zł. Po nowelizacji całość kwoty trafi do Komendanta, który zdecyduje o przekazaniu ich dalej.

  – Środki finansowe, które dotychczas były kierowane wprost z firm ubezpieczeniowych na konto ochotniczych straży pożarnych, będą kierowanie też na konta ochotniczych straży pożarnych, ale za pośrednictwem państwowej straży pożarnej. Ich wysokość, czyli 50 proc. środków z ubezpieczeń od pożaru, będzie w niezmienionej wysokości. Cele, na które środki są przekazywane też się nie zmienią – tłumaczy poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS), sprawozdawca komisji.

  Zdaniem projektodawców przyczyni się to do większej kontroli nad wykorzystaniem środków.
  Zmianie sprzeciwia się Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zgodnie z projektem nie będzie już brać udziału w całej procedurze.
 • 12.04.2017 - 20:15
  No właśnie, patrioci niech ich ...........
 • 12.04.2017 - 19:28
  Ponawiam pytanie kto z "rzondu" pisowskiego pojechał na obchody rocznicy Katynia ??????
  Wstyd i hańba !!! Katyń był im tylko potrzebny żeby się promować !!!!
 • 11.04.2017 - 22:51
  A jak się wam podoba nowy pomysł Kurskiego, żeby kierowcy płacili abonament RTV ???
 • 11.04.2017 - 22:49
  A ja tylko dwa pytanka, może jaśnie oświecony towarzysz walker odpowie i wyjaśni.....
  1. Co tam z Misiewiczem ???
  2. Jak to się stało, że prawi i sprawiedliwi zapomnieli o rocznicy Katynia... KTO Z RZĄDU pojechał na uroczystości ?????
 • 02.04.2017 - 19:39
  Lukaszz napisał/a:
  Kulturalni ludzie "Ty" piszą z dużej litery.
  Ale tylko jeśli chodzi o TYCH z pierwszego prawego i sprawiedliwego sortu. Ciebie to nie dotyczy....
 • 16.03.2017 - 19:32
  Ja rozumiem pani Krówko, że KAŻDY kto nie popiera pisu to matoł i debil prawie że, ale próbujcie ....... Z modlitwą też będzie ciężko, bo my to przecież bezbożnicy równocześnie.....
  No ale niech żywi z pisu nie tracą nadziei.....
 • 16.03.2017 - 17:34
  A towarzysz walker dostał aktualnie obowiązujący przekaz dnia od prezesa i nadaje....

  A jaki jest przekaz dnia walkerku odnośnie dyplomacji i kolejnej dymisji w armii ????? Co usłyszymy na temat Solidarności bo podobno coś jej się zaczyna nie podobać w kwestii pisowskich czystek w korpusie dyplomatycznym ??? Skonsultuj się z prezesem i oświeć naszą myślenicką ciemnotę..
 • 15.03.2017 - 23:23
  No to już nawet Solidarność zaczyna krytykować dobre zmiany w dyplomacji...... no koniec świata po prostu !!!!! A co na to towarzysz walker ??? czemu nie pisze ???? czemu nie wyjaśnia ???? czemu nie mówi, że dyplomaci to jakiś nic nie znaczący temat którym się nikt normalny nie interesuje ???? CZEMU SOLIDARNOŚCI JESZCZE NIE KRYTYKUJE ???????

Ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś.

 • 13.04.2017 - 18:18
  po analizie wpisów na różnych tematach to stwierdzam, że towarzysz walker aktywnie walczący z drugim sortem......

Chętni na rower

 • 09.04.2017 - 20:58
  dzeks napisał/a:
  Może byśmy zorganizowali jakiś wspólny wyjazd? Ktoś chętny?
  Poza tym czy benzyna to dobra opcja do oczyszczenia łańcucha ze starego, zaschniętego smaru?
  A po wyczyszczeniu łańcucha kup sobie specjalny smar (bodajże teflonowy) który nie łapie brudu.... U Dobosza jest po kilkanaście zł.

Kocham PiS

 • 02.04.2017 - 19:59
  takie tam.... nie związane z dyskusją...
  to się nepotyzm nazywa ????? choć nie, w wykonaniu PiSu to przemyślana odpowiedzialna polityka kadrowa dopuszczająca zatrudnienie tylko wybitnych bezpartyjnych fachowców... W PO to by był nepotyzm i skandal !!!

  Brat Ziobry otrzymał posadę w PZU

  Brat ministra sprawiedliwości Witold Ziobro dostał posadę doradcy prezesa PZU Życie - informuje "Newsweek".

  Pod koniec ubiegłego miesiąca z posadą tą pożegnał się Michał Krupiński, prywatnie przyjaciel Zbigniewa Ziobry. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że za zwolnieniem Krupińskiego stał wicepremier Mateusz Morawiecki.

  Krupiński w PZU pracował przez 14 miesięcy. W tym czasie w grupie PZU zatrudnienie znaleźli żona Zbigniewa Ziobry Patrycja Kotecka, która zajmuje dyrektorskie stanowisko w należącej do PZU spółki Link 4 oraz Marcin Szuba, szef jego dawnego stowarzyszenia.

  Witold Ziobro jeszcze przed oficjalnym zatrudnieniem często pojawiał się w budynku spółki. Miał on spotykać się z prezesem oraz pojawiać się na naradach z menedżerami.
 • 01.04.2017 - 23:13
  Brakuje psa i będzie czterech pancernych i pies....
  No albo czterech muszkieterów.....
 • 01.04.2017 - 21:14
  No i wrócił walkerek naładowany nowym przekazem pisowskiego dnia.....
  walkerku a PiSz sobie na Berdyczów....
 • 30.03.2017 - 20:59
  Ponad połowa Polaków chce dymisji Macierewicza. Najnowszy sondaż

  57 proc. Polaków chce dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza - wynika z sondażu KANTAR Millward Brown SA przeprowadzonego na zlecenie "Faktów" TVN i TVN 24.

  Przeciwnego zdania było 26 proc. respondentów. Zdania na temat szefa MON nie miało 17 proc. badanych.

  Inaczej - niż samego ministra - oceniają Polacy bezpieczeństwo Polski. W ocenie 35 procent respondentów, jesteśmy bezpieczni coraz mniej. Dokładnie tyle samo osób wskazało, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Zdaniem 23 proc. badanych poziom bezpieczeństwa się zwiększył, zaś 7 proc. nie miało na ten temat zdania.

  Sondaż został zrealizowany przez KANTAR Millward Brown SA w dniu 29-30 marca 2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych wśród 1001 osób w wieku 18+.


  A gdzie walker ????? Na koń nie siada !!!! szabli nie chwyta !!!!! drugiego sortu nie gromi !!!!!!! Głupim nie tłumaczy genialnego stratega ?????
  pewnie czeka na wytyczne ....................
 • 27.03.2017 - 22:22
  Ja tam mam takie skromne pytanie, może walker zechce udzielić zakutemu czołgiście jasnej i klarownej odpowiedzi ......
  Ludziska, ale tak szczerze powiedzcie. Gdzie jest przekręt i o co chodzi z tymi Caracalami ? Francuzi za 50 szt. chcieli 13,5 mld. Macierewicz uznał, że za dużo. Teraz za 12 szt. innych śmigłowców chce zaplacic 7 mld. No to 50 szt. teraz bedzie za prawie 30 mld.
  No i jeszcze Francuzi proponowali konkretny offset (czy jak to tam się nazywa)...........
 • 17.03.2017 - 18:23
  Zauważyłem pewną prawidłowość. Jeżeli temat jest niewygodny dla pisu to automatycznie staje się "sztucznie pompowany, śmieszny , nic nie znaczący itp." więc nie należy zwracać uwagi bo to bzdury ....
  Ale jeśli dotyczy to opozycji to taki walker albo Krówka wałkują go ciągle i na okrągło udowadniając wszystkim jaka ta opozycja wstrętna i paskudna.....
 • 15.03.2017 - 21:26
  Ostrzegam mocne !!! Czytasz na własną odpowiedzialność !!

  Skąd wiedzę o Polsce i świecie czerpie minister środowiska Jan Szyszko? Minister wyjawił to dziennikarce Polsat News na konferencji prasowej w Sieradzu, pytany przez nią o wycinkę drzew.

  Minister odwiedził Sieradz, by spotkać się z samorządowcami. Rozmawiał z nimi na temat jakości powietrza i projektów geotermalnych, które mogą mieć na nią znaczący wpływ. Na konferencji prasowej dziennikarze pytali jednak nie tylko o geotermię, ale również o ustawę, która zapoczątkowała masową wycinkę drzew w Polsce.

  - Czy czuje się pan odpowiedzialny za wszystkie nielegalne wycinki drzew? - zapytała dziennikarka ministra środowiska Jana Szyszkę.

  Minister odparł, że co prawda pytanie nie jest związane z tematem konferencji, ale "rozumie prawa dziennikarskie". - Tylko chciałem się pani zapytać, skąd ma pani takie wiadomości. Co pani czyta i co pani ogląda, bo gdyby pani czytała to co ja czytam i oglądała to co ja oglądam... - mówił minister. Dziennikarka natychmiast zapytała więc co czyta i co ogląda Jan Szyszko.

  - Telewizję Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, Gazetę Polską i tam nie ma tego rodzaju informacji, o które się pani pyta - odparł szczerze Jan Szyszko. - W związku z tym pierwsze pytanie: skąd ma pani takie wiadomości? - dodał minister.

  Dziennikarka odparła, że z Komisji Europejskiej. - Z Komisji Europejskiej? To niech pani pyta się Komisji Europejskiej - odparł minister.

Jak wam się podoba TVP TRWAM?

 • 27.03.2017 - 22:25
  Krówka w akcji próbujecie zgnoić to forum i zrobić z niego pisowską tubę propagandową......
 • 23.03.2017 - 19:44
  No i jak łatwo wytłumaczyć brak argumentów.........
 • 22.03.2017 - 20:52
  No i tu się nie udzielę i walkerka nie podrażnię bo po prostu reżimowej k.u.r.w......izji nie oglądam.......

"Dobra zmiana" PiS

 • 14.03.2017 - 22:16
  No ale po co fascynować się nic nie znaczącym Dudą ??? nawet manifestujący z kodu go olali ......
  to chyba ważniejsze, kolejne wzmocnienie naszej armii przez Antoniego.....

  Gen. Jerzy Gut rezygnuje ze stanowiska. WP: czuł się lekceważony przez Antoniego Macierewicza
  Gen. Jerzy Gut złożył rezygnację z funkcji szefa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, bo był lekceważony przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza (PiS) i stracił realny wpływ na obszar, za który ponosił odpowiedzialność - dowiaduje się nieoficjalnie Wirtualna Polska.

  Ludzie z Wojska Polskiego, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska, bardzo żałują, że gen. Jerzy Gut odchodzi ze stanowiska. - To przecież wciąż jest młody żołnierz. Mógłby służyć - mówi jeden z żołnierzy.

  Przyczyną rezygnacji, jak wynika z informacji WP, nie są - jak brzmi oficjalna wersja - "powody osobiste", co wskazywałoby na przykład na sprawy rodzinne bądź zdrowotne, a powody służbowe.


  Generał Jerzy Gut przeszedł wszystkie szczeble kariery. Aż do funkcji szefa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. - Teraz miarka już się przebrała. Był całkowicie odsuwany od decyzji i ignorowany przez ministra Antoniego Macierewicza. Nie miał na nic wpływu. Honorowo zdecydował się więc złożyć rezygnację - podaje prawdziwe powody informator WP.

  Jak mówi WP osoba z wojska, która zna kulisy rezygnacji gen. Guta, wielokrotnie zabiegał on o spotkania i rozmowę z Antonim Macierewiczem. - Ale bardzo ciężko było mu się w ogóle dobić do ministra - podkreśla. Gut z racji zajmowanego stanowiska ponosił odpowiedzialność, choć - słyszymy - m.in. na decyzje personalne stracił realny wpływ. - Dla ministra obrony ważniejsze okazywały się kontakty z osobami na niższych stanowiskach, a nie z dowódcą - dziwi się jeden z rozmówców WP.

  Nasz informator podkreśla, że w gruncie rzeczy wszyscy odchodzący w ostatnim czasie generałowie rezygnują z podobnych powodów. - Dostali solidnego kopa od nowej władzy i są lekceważeni - słyszymy. Gen. Gut miał się czuć w wojsku już spełniony, więc - wynika z naszych informacji - postanowił odejść wobec okazywanego mu takiego lekceważenia.

  O fakcie złożenia rezygnacji przez gen. Jerzego Guta poinformował serwis tvn24.pl.
Pokaż więcej komentarzy